Обект Хасково

фотоволтаична централа

Тип обект:

„Фотоволтаична електрическа централа с мощност 2000 kWp”

Категория

  • Фотоволтаични съоръжения

Фотоволтаичната електроцентрала се изгради в община Хасково. Площта на имота е 20000 м2 и върху тази площ са разположениат 4400 соларни модула, с максимална мощност от 450Wp на всеки отделен модул.

• Максимална DC мощност на централата - 2000кWp
• Максимална АС мощност на централата, отдавана към мрежата - 1800 kW
• Ниво на напрежение на присъединяване - 20 kV
• Честота - 50 Hz
• Фактор на мощността cos f = 1
• Брой на фазите - 3

Техническа част

Фотоволтаичната централа е изградена от фотоволтаични модули, които са разпределени оптимално върху терена. Тяхната функция е да преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Процеса на производство е свързан и с преобразуването на полученият постоянен ток от фотоволтаични модули в променлив, с параметрите на мрежата.

За преобразуване на постоянния ток на модулите в променлив се използват инвертори.

За конкретният случай е избрана работна схема с локални инвертори – 19 бр. инвертори с мощност 100kW всеки.

Повишаването на напрежението до 20кV се осъществява в трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 2x1000kVA с повишаващ трансформатор, към ТНН на който са свързани съответните инвертори.

Свързването на електроцентралата към електроразпределителната мрежа се осъществява посредством разпределителна уредба 20кV на БКТП и кабелно отклонение от съществуващ въздушен електропровод 20kV.

Соларни PV модули

Фотоволтаичните модули (панели) са свързани последователно в серии (стрингове), чийто размер зависи от напрежението във всеки модул, така че крайното напрежение на стринга да съответства на оптималното работно напрежение на инвертора.

Съгласно техническото задание, са използвани монокристални фотоволтаични панели с максимална мощност 450 Wp всеки. Te са монтирани върху предварително изградена метална носеща конструкция.

Панелите са групирани по 20броя, свързани последователно, на хоризонтални стрингове, монтирани под ъгъл 20 градуса, с обща инсталирана мощност за стринга 9000Wp.

Общия брой стрингове, разположени на територията на централата, е 220 броя с по 20 PV панела във всеки стринг.

Инвертори DC/AC

За преобразуване на постоянния ток на PV модулите в променлив се използват инвертори. За зададената мощност, съгласно техническото задание, ще се използват 19 броя инвертори, тип HUAWEI, SUN2000-KTL100-M1. Инверторите са монтирани на конструкцията за монтаж на модулите. Свързването на стринговете с инверторите се извърши посредством DC соларен кабел, тип RV-K 1×6мм2. Той е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и е устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация. Кабела бе положен по предварително монтирани по конструкциите кабелни канали. Типа и сечението на кабелите са избрани по условия на работа, допустимо токово натоварване и допустим пад на напрежение.

Трансформаторни подстанции

За нуждата на електрическата централа, се изгради бетонна комплектна трансформаторна подстанция – БКТП 20/0,4kV, 2х1000kVA. БКТП се разположи близо до обслужващия път, с цел лесен достъп за инсталиране и поддръжка.

Заземителна инсталация

Външният заземителен контур ще се изпълни от горещо поцинкована шина 40/4 мм, с цинково покритие 500g/m2, положена на ребро в изкоп с дълбочина 0,8 м. Връзките между шините да се осъществят чрез заземителни клеми, които в земята да се покрият с предпазна изолационна лента. Шината ще се подведе към металната носеща конструкция на PV модулите в началото и края на всеки ред. Към заземлението да се присъединят всички инвертори и събирателни касети.

Така направеното заземление на централата ще осигури изравняване на потенциалите във всяка точка на конструкцията, като се има в предвид, че конструкцията на PV модулите за всеки ред трябва да е непрекъснато свързана по дължината на реда посредством заземителен проводник 16мм2. Всяка болтова връзка към конструкцията на PV редовете да бъде отваряема и с възможност за измерване на съпротивлението на заземителният контур.

Съпротивлението на заземителното устройство не трябва да бъде по-голямо от 4 Ω, съгласно Наредба № 3/09.06.2004 г.(ПУЕУ), през всяко време на годината и независимо от специфичното съпротивление на почвата. В случай, че съпротивлението не отговаря на горепосоченото ще се наложи набиване на допълнителни заземителни колове. Външният заземителен контур е показан на работния чертеж.

Мълниезащитна инсталация

Мълниезащитната инсталация отговаря и на изискванията на „Наредба №4/22.12.2010г. външни съоръжения и открити пространства”. За защита на обекта, са монтирани два мълниеприемника с изпреварващо действие, 60μs. Всеки от тях е монтирна върху мълниеприемна мачта, изработена от стомана марка S355JR, обработена с грунд и антикорозионно двуслойно покритие.

Активната височина на всяка от мачтите е 7м, измерена от най-високата част на защитаваните съоръжения. Обща им височина е 10м. Импулсното съпротивление на заземителя на мачтата да не надвищава 10Ω. При по-високо специфично съпротивление на почвата е необходимо увеличаване броя на заземителните колове. Заземлението на мълниеприемниците да се обедини със заземителната инсталация на фотоволтаичната електроцентрала в подземен изкоп с дълбочина 0,8м.

Научете повече ЗА НАС и НАШИТЕ УСЛУГИ

фотоволтаично оборудванетелекомуникациистроителствотърговия

УСЛУГИ 3tonCom