Обект Враца

фотоволтаична инсталация

Тип обект:

Фотоволтаична ел. инсталация

Категория

  • Фотоволтаични съоръжения

Фотоволтаична инсталация за производство на електричесак енергия, с обща инсталирана мощност 5 MW, в град Враца.

Монтаж на фотоволтаична система с панели, разположение върху наземна конструкция, предвидена за монтаж на фотоволтаични панели.

Обща част

Електроцентрала с инсталирана мощност 5MW с 5 броя нови БКТП 1х1000 kVA и един брой БКЗРУ за измерване на електроенергията и за захранване на собствените нужди на централата. Връзките между отделните БКТП са изградени в специална за целта кабелна канална система, а кабелите между инверторите и БКТП са полагат в свободни изкопи в имота. Всички фотоволтаични модули ще се разположени на изградени метални конструкции за тях и по определен ред ще се свържат към инверторите.

Поради естеството на първичната енергия, фотоволтаичната инсталация работи само през светлата част на денонощието. Управлението е автоматично и е зависимо от параметрите на електроразпределителната мрежа.

Постояннотокова част (DC)

Основните компоненти в постояннотоковата част на фотоволтаичната електроцентрала са фотоволтаичните модули.

За постигане на изисканата генерирана мощност ще са необходими 9230 бр. Фотоволтаични панели с мощност 545Wp, свързани към двадесет и пет броя 200 kVA инвертори.

Променливотокова част (АС)

Границата между постояннотоковата и променливотоковата част е самият инвертор, но той се приобщава към променливотоковата и е основен компонент в нея.

Инвертори са производство на фирмата HUAWEI. Предвижда се използването на двадесет и пет броя трифазни инвертора – SUN2000-215KTL-H1S с мощност 200kW, или негов аналогичен модел със същите характеристики и параметри. Към всеки инвертор се свързват по 16 стринга от по 24 модула. Общата максимална отдавана мощност към електроразпределителната мрежа на всеки от инверторите HUAWEI SUN2000-215KTL-H1S, не надвишава 190 kW, поради наличие на ограничители.

При възстановяване на всички параметри в диапазона от допустими граници, инверторът автоматично се включва към мрежата и постепенно увеличава мощноста до максимално възможната, като преди това изчаква известен период от време, през който трябва да се убеди в стабилността на параметрите.

За всичко това се грижи независимата система за контрол на параметрите на мрежата HUAWEI SUN2000-215KTL-H1.

Инверторите имат вграден постояннотоков разединител и чрез него може да се скъсва веригата и да остава изключен от фотоволтаичния генератор, т.е. без товар при необходимост. Винаги е необходимо да се изключва преди извършването на всякакви работи по съответните постояннотокови вериги.

Силова част

За присъединяване на електроцентралата към разпределителната мрежа са предвидени 5 броя нови БКТП 1×1000 kVA, 20/0.4 kV. Избраните трансформатори са подбрани по максимална пълна мощност на присъединените към тях инвертори, която не надвишава 950 kVA. За безпроблемната работа на трансформаторите се грижат специални за целта ограничители JANITSA, които следят произведената мощност и температурата в помещението на всяка трафомашина.

Заземителна инсталация

За правилната и безопасна работа на централата е изградена заземителна инсталация от заземителна шина и заземителни колове 63/63/4х1500мм, обединени в общ заземителен контур. Към нея се присъединят всички метални части, електрически табла и корпуси на съоръженията на централата.

Към заземителната инсталация се свързват и арестера на табло НН на всяко БКТП и корпусите на инверторите със заземителен мост от кабел тип H07V-R 1x16mm2, жълто-зелен на цвят. Също така към контура от заземителна шина чрез кабел тип H07V-R 1x16mm2, жълто-зелен на цвят ще се заземи и носещата метална конструкция за фотоволтаичните панели. Общото преходно съпротивление на заземителната инсталация, измерено при най неблагоприятното време/сухо, студено/ не трябва да надвишава 10Ω.

Мълниезащитна инсталация

Избран е мълниеприемник IONIFLASH MACH NG60 с радиус на защита 60 м монтиран на мачта с височина на мачтата 4 метра. Той трябва да бъда здраво закрепен към металната конструкция.

Импулсното съпротивление на заземителите за защита при преки попадения на мълнии трябва да бъде до 10 Ω. Ако това не е изпълнени да се набие още един заземителен кол.

Научете повече ЗА НАС и НАШИТЕ УСЛУГИ

фотоволтаично оборудванетелекомуникациистроителствотърговия

УСЛУГИ 3tonCom